Algemene verkoopsvoorwaarden
 
Prijsopgaven
Onze prijsopgaven zijn 30 dagen geldig tenzij anders vermeld in de opgave.
Onze offertes worden opgemaakt op basis van de vermelde hoeveelheden en maten en zijn slechts bindend indien de werkelijk bestelde hoeveelheden en de opgemeten maten overeenstemmen met deze voorzien in de offerte.

Bestellingen
De voorziene fabricage en/of levertermijn neemt een aanvang vanaf het moment dat alle noodzakelijke gegevens, die toelaten over te gaan tot productie en/of uitleveren van de bestelling, in het bezit zijn van de leverancier.
De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden ons niet.  Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst.
Onverminderd de mogelijkheid van prijsaanpassingen voor aanpassingen en of wijzigingen van definitieve bestellingen die worden gevraagd nadat de fabricage reeds is aangevat, steeds het onderwerp uitmaken van een meerprijs.
De gevraagde aanpassingen en/of wijzingen zullen door ons slechts worden aanvaard na uitdrukkelijk schriftelijke aanvaarding van de meerprijs door de klant.

Vervoer
Wij behouden ons het recht transportkosten aan te rekenen voor leveringen.
Geleverde goederen worden niet teruggenomen of omgeruild.
Indien de levering gebeurt op een ander adres dan dat van de klant gebeurt dit op zijn verantwoordelijkheid.

Klachten – waarborgen
Klachten omtrent zichtbare gebreken dienen op straf van verval binnen de 8 werkdagen per aangetekend schrijven te worden gemeld. Dit geldt in het bijzonder voor alle vormen van oppervlakte behandeling; zoals kleur, vorm, enz. Indien de klant welke bewerkingen dan ook heeft uitgevoerd aan de goederen, vervalt elke aansprakelijkheid voor zichtbare gebreken in onzen hoofde.
Wanneer een klacht omtrent gebrekkige materialen wordt erkend, onder partijen of in rechte, gaat onze verantwoordelijkheid niet verder dan de evenredige terugbetaling of vervanging van de betwiste goederen en sluit dan ook uitdrukkelijk onze gebeurlijke aansprakelijkheid voor om het even welke verdere directe of indirecte schade uit.
Ieders schade  die het gevolg is van slechte voorwaarden van opslag, plaatsing, vochtigheidsgraad of droogte, koude of warmte of andere nadelige omstandigheden in de lokalen waar onze goederen worden opgeslagen of geplaatst , kan nooit tegen ons worden ingebracht.
Klachten met betrekking tot onzichtbare gebreken moeten schriftelijk en aangetekend gemeld worden ten laatste 12 maanden na levering. Zo niet houdt onze garantie op te bestaan.
Indien we ten gevolge van overmacht, staking, lock-out mechanische of elektrische panne e.d. niet in de mogelijkheid zijn de overeenkomst uit te voeren, hebben wij het recht de overeenkomst te beëindigen zonder hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

Betaling
De niet-betaling van een factuur op haar vervaldag brengt de onmiddellijke opeisbaarheid van alle – zelfs nog niet vervallen facturen met zich mee en laten tevens toe de uitvoering van alle lopende overeenkomsten te schorsen en/of de lopende overeenkomsten te ontbinden zonder voorafgaande ingebrekestelling.
Elke betaling dient te gebeuren binnen een termijn van 15 dagen te rekenen vanaf de dag volgend op die van de ontvangst door de schuldenaar van de factuur.
Bij niet-betaling binnen de bovenvermelde betalingstermijn is, vanaf de daaropvolgende dag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd tegen de referentie-interestvoet vermeerderd met 7 procentpunten en afgerond tot het hogere halve procentpunt. Daarenboven is onverminderd het recht op vergoeding van de gerechtskosten overeenkomstig de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek.
Schadeloosstelling verschuldigd voor de relevante invorderingskosten ontstaan door de betalingsachterstand alsook een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 15% van het totaal onbetaald factuurbedrag met een minimum van 125 Euro.
 
Eigendomsvoorbehoud
De goederen blijven onze eigendom zolang door de verschuldigde koopsom niet volledig is voldaan, zelfs indien de goederen bewerkt werden. Wij kunnen tot het terughalen der leveringen beslissen zonder voorbericht indien de gestelde betalingsvoorwaarden niet worden nageleefd. Het risico van de goederen gaat evenwel over op de klant vanaf het ogenblik dat de bestelling definitief is.
In geval van betwisting van onze facturen, dienen op straf van verval binnen de 8 dagen na factuurdatum te worden geprotesteerd.

Geschillen
Het Belgisch Recht is op al onze aanbiedingen en overeenkomsten van toepassing. Ingeval van geschil is de Rechtbank van Antwerpen bevoegd.

GDPR
De gebruiker gaat akkoord met de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in de gegevensverwerkingovereenkomst te raadplegen op onze website.

www.ceramicdentalstudio.be